Ura za pomoč na domu skoraj enaka oskrbnemu dnevu v domu starostnikov

Občinski svet občine Mežica je sprejel višino cene storitve pomoči na domu za letošnje leto. Ta bo nekoliko višja kot v lanskem letu, poleg tega pa bodo občani, ki bodo koristili te storitve, morali prispevati nekoliko višji znesek.

Pomoč na domu v občini Mežica izvaja Dom starejših na Fari, obsega pa socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko ta oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Dom starejših na Fari na Prevaljah je s to dejavnostjo pričel v letu 2015 za občine Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, prej je to dejavnost organiziral Center za socialno delo Ravne na Koroškem. Upravičene do te storitve so osebe nad 65 let, ki zaradi starosti ne morejo same skrbeti za samostojno življenje, osebe s statusom invalida, kronično bolni in še nekateri drugi, kar določa poseben pravilnik. Cena se določi po posebni metodologiji; najmanj 50 odstotkov te cene pomoči na domu mora pokrivati občina, preostalo uporabniki.

Tako bo v letošnjem letu cena storitve za pomoč na domu znašala 17,32 evra na uro, občina bo subvencionirala znesek v višini 9,27 evra, kar je sicer nekaj več kot 50 odstotkov, saj občina pokrije tudi stroške strokovne priprave te dejavnosti. Uporabnik bo prispeval 8,05 evra. Ob nedeljah se cena ure oskrbe poveča na 21,07 evra ali 11,15 evra za občino in 9,92 evra za uporabnika. Nekoliko višja je cena te storitve ob praznikih, ko znaša 21,82 evra, pri čemer občina nameni 11,52 evra, uporabnik pa 10,30 evra.

Večina občin, ki je vključena v sistem pomoči na domu, prispeva k tej ceni 50 odstotkov subvencije. Včasih je to dejavnost subvencionirala tudi država, vendar sedaj že nekaj let ne primakne niti centa. Ta dejavnost pa je zelo koristna, saj lahko tako starejši ljudje dalj časa prebivajo v domačem okolju. V Mežici je v lanskem letu te usluge koristilo osem uporabnikov.

Cena socialne pomoči na domu se izračuna v skladu z 12. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, in pod črto je ta cena kar velika. Res pa je, da Dom starejših na Fari zagotavlja dobro in celovito oskrbo na domu, prav tako pa je tudi res, da ena ura pomoči na domu stane skoraj toliko kot oskrbni dan v domu starostnikov. Vlada bi morala ponovno razmisliti, kako na tem področju razbremeniti tako občine kot uporabnike storitev pomoči na domu.

Jon Petek