TAB pridobil okoljevarstveno soglasje za širitev proizvodnje

Agencija Republike Slovenije je junija mežiškemu TAB-u izdala soglasje za širitev proizvodnje na lokaciji v Žerjavu. Z okoljevarstvenim soglasjem podjetju dovoljujejo povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca in za proizvodnjo svinčevega oksida.

20-odstotno povečanje proizvodnje

Pred slabim letom je TAB, d.d., zaradi povečanega povpraševanja po izdelkih na ARSO podal vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za širitev proizvodnje. Zakon o varstvu okolja veleva, da je za poseg, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. O vlogi za okoljevarstveno soglasje je bila obveščena tudi javnost; po 30 dneh na ARSO ni prispela nobena pripomba oziroma pritožba, dne 16. 6. 2017 pa je ARSO objavil dodeljeno okoljevarstveno soglasje.

S tem soglasjem agencija za okolje dovoljuje mežiškemu proizvajalcu svinčenih baterij, da proizvodnjo na lokaciji v Žerjavu poveča za 20 odstotkov. Bolj natančno, podjetju dovoljujejo povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca, in sicer z 224,8 ton dnevno na 277,912 ton, ter povečanje zmogljivosti naprave za proizvodnjo svinčevega oksida s 55 na 68 ton dnevno.

TAB, d.d., je namreč eden največjih zaposlovalcev v regiji, število zaposlenih se giblje okoli številke 1200. Približno 850 ljudi zaposlujejo podjetja na Koroškem, to so TAB – IPM logistika, plastika in storitve, d.o.o., MPI reciklaža, d.o.o., Gradbeni materiali, d.o.o. in Podzemlje Pece. Vsa podjetja imajo sedeže v občinah Mežica in Črna na Koroškem. Preostalih 350 zaposlenih pa TAB, d.d., zaposluje v hčerinskih podjetjih v tujini. Z 20-odstotno širitvijo se bodo odprla tudi nova delovna mesta, kar je za regijo več kot dobrodošlo.

Večjih vplivov na okolje naj ne bi bilo

Za potrebe širitve proizvodnje se na lokaciji v Žerjavu obetajo tudi nove infrastrukturne pridobitve v obliki razširitev obstoječih objektov in novogradenj. Kljub temu da se podjetje ukvarja s predelavo težkih, za okolje nevarnih in škodljivih kovin, pa ARSO ugotavlja, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje. Zaradi preteklega slabega ravnanja z okoljem, predvsem iz časov stare žerjavske topilnice, so tla še vedno obremenjena s svincem, v krvi okoliških prebivalcev pa so še vedno presežene mejne vrednosti svinca.

V času gradnje naj ne bi bilo posebnih vplivov na kakovost reke Meže, ki je v neposredni bližini proizvodnje. Agencija prav tako ugotavlja, da zaradi povečanja proizvodnje in posledično povečanja izpustov svinčenega prahu in delcev PM10, ne bo prišlo do prekomerne obremenitve že tako obremenjenega okolja.