S.p.pod prisilo

V Sloveniji se na trgu dela že dalj časa pojavljajo zlorabe prekarnih zaposlitev v obliki tkim. »prisilnih s.p.«. Delodajalci zaposlitev delavcev pogosto pogojujejo s tem, da delavec odpre svoj s.p. S tem se izognejo plačevanju prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, nimajo težav z bolniškimi odsotnostmi zaposlenih, če jim zmanjka naročil, pa sodelovanje z delavcem enostavno prekinejo. S tem delavce postavljajo v nezavidljiv položaj.

 

Glede na to, da je prisilna prekarnost čedalje večji problem, bi lahko sklepali, da se parlamentarna politika s tem doslej ni ukvarjala dovolj učinkovito.

V SDS podpiramo odpravo prekarnih zaposlitev, ker ne nudijo ustrezne zaščite in varnosti osebam, ki so v takšno delo vključene. Podpiramo vzpostavitev enakih pravic in obveznosti vseh pogodbenih strank ne glede na vrsto pogodb. Takšna ureditev bi odvračala tako delodajalce kot zaposlene od iskanja možnosti za ugodnejšo davčno obravnavo ali od izogibanja izpolnjevanja pravic zaposlenih.

Seveda pa se je potrebno zavedati, da bi takšna ureditev lahko povzročila tudi negativne posledice za zaposlene, zato je potrebno iskati rešitve v sodelovanju z delodajalci, sindikati in predstavniki interesnih organizacij. Glede na razvoj različnih oblik in načinov dela, je treba tistim, ki to želijo, omogočiti bolj fleksibilne oblike zaposlovanja. Ostro pa je treba nastopiti proti prekarnim zaposlitvam, ki so posledica prisile.

Različni sektorji gospodarstva imajo različne potrebe in značilnosti, zato je težko najti enoznačno rešitev. Rešitve bo treba poiskati v socialnem dialogu. Področje zaposlovanja in ureditve pravic zaposlenih je namreč eno izmed ključnih področij, na katerem je socialni dialog najbolj nujen.