Vlada Republike Slovenije je zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi

Vlada Republike Slovenije je zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov. 

Zakon zajema naslednje ukrepe: 

  • enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR ranljivim skupinam (cca 710 tisoč upravičencev-upravičenci do otroškega dodatka, velike družine, upokojenci, upravičenci do nadomestila za invalidnost, prejemniki socialne pomoči) 
  • znižanje trošarin za pogonska goriva in kurilno olje 
  • oprostitev plačila prispevka za OVE, omrežnine in trošarine 
  • izenačujejo se pravice odjemalcev zemeljskega plina. Etažni lastniki, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin, imajo pri nakupu plina vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji, kot jih imajo odjemalci, ki kupujejo plin za svojo lastno rabo 
  • začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na nizki napetosti brez merjenja moči.