Skupina SIJ je objavila konsolidirane rezultate poslovanja za leto 2023

 Skupina SIJ je objavila konsolidirane rezultate poslovanja za leto 2023. Kljub izzivom, ki jih je prineslo poslovno okolje, so zasledovali svoje strateške cilje ter uspeli ohraniti vodilne tržne položaje na nišnih jeklarskih trgih in narediti nove korake v smeri trajnostnega razvoja.

 

»Poslovni rezultati Skupine SIJ za leto 2023 kažejo na izzive, ki smo jih premagovali v poslovnem okolju, zaznamovanem s spremembami v povpraševanju po jeklu, povečanimi stroški energentov in enkratnimi izrednimi dogodki. Kljub slabšemu poslovnemu letu zasledujemo svoje strateške in trajnostne cilje. Ohranili smo tržni položaj na nišnih jeklarskih trgih in finančno stabilnost ter dosegli pomembne trajnostne mejnike, kot sta prva izdaja trajnostnih obveznic in izpolnitev vseh zahtev za pridobitev certifikata odgovorne proizvodnje jekla ResponsibleSteel, ki ga pričakujemo v naslednjih tednih. V leto 2024 zremo z zmernim optimizmom. Proizvodne zmogljivosti v segmentu standardnih jekel so relativno dobro zasedene za nekaj mesecev vnaprej, v segmentu specialnih jekel imamo zagotovljena naročila za prvo polovico leta 2024,« je o poslovanju povedal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

Po konsolidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v letu 2023 ustvarila milijardo evrov prihodkov od prodaje, kar je 23,1 odstotka manj kot leto prej. Dosegli so 73,3 milijona evrov prilagojenega EBITDA, 7,3-odstotno prilagojeno EBITDA maržo in 18,8 milijona evrov izgube. Neto finančni dolg Skupine SIJ je v letu 2023 ostal na enaki ravni kot v predhodnem letu. Kazalnik NDF/prilagojeni EBITDA znaša 3,2.

V posamičnih obdobjih lanskega leta se je največja slovenska jeklarska skupina soočala s številnimi izzivi. Na začetku leta, ko se napovedi analitikov o občutnem znižanju povpraševanja po jeklu niso uresničevale, niso uspeli pravočasno prilagoditi proizvodnje. Že drugo leto zapored za proizvodnjo jekla – in tudi sicer za proizvajalce materialov ter druga energetsko intenzivna podjetja v Sloveniji – ni bilo primernih ekonomskih pogojev. Soočali so se z visokimi in nekonkurenčnimi cenami energentov, ki jih v letu 2023 niso več mogli prenašati na kupce, saj so tuji konkurenti zaradi boljših pogojev dosegali nižje cene izdelkov. Zgovoren je podatek, da so bili za Skupino SIJ stroški energentov že drugo leto zapored dvakrat višji v primerjavi s preteklimi leti.

V drugi polovici leta so se soočili še z nekaterimi enkratnimi izrednimi dogodki, ki jih niso mogli predvideti, so pa pomembno vplivali na poslovanje: okvara glavnega motorja valjavskega ogrodja je povzročila zastoj večjega dela proizvodnje največje jeklarske družbe SIJ Acroni. Z ustreznim obvladovanjem izrednega dogodka in zavzetim timom zaposlenih ter zunanjih partnerjev so sicer popravilo motorja uredili v zgolj treh mesecih (dobava novega motorja bi trajala vsaj leto dni), kar je bil pomemben dosežek za zajezitev še večje škode. Skupina SIJ in družba SIJ Acroni imata sicer za tovrstna tveganja sklenjeno ustrezno zavarovanje. Dodatne dni izpadle proizvodnje so povzročile še obsežne poplave v Sloveniji, ki so močno prizadele Koroško in naši drugi dve največji družbi ter skoraj polovico zaposlenih v Skupini SIJ. Največja naravna nesreča v zgodovini Slovenije sicer ni povzročila večjega uničenja proizvodnih obratov in opreme, je pa prizadela številne zaposlene. V skupini so izvajali so tudi socialne programe za obnovo kakovosti življenja zaposlenih in lokalnih skupnostih. Zaradi uničene lokalne infrastrukture so še danes delno motene tudi logistične poti.

V Skupini SIJ so v letu 2023 sicer uspeli zadržati vodilne tržne deleže na nišnih jeklarskih trgih, s čimer zasledujejo svoj strateški cilj. Prav tako so glede na spreminjajoče se geopolitične okoliščine poslovanja izvoz uspeli zadržati na visoki ravni. Dosegel je 84,7 odstotka prodaje. Skupina izvaža v 70 držav po vsem svetu. Največja trga ostajata Nemčija in Italija, svojo prisotnost pa krepijo tudi v ZDA.

S finančno politiko, ki temelji na visokem deležu kapitala in ustreznih dolgoročnih virih, so tudi v letu 2023 vzdrževali stabilno strukturo sredstev in virov ter oktobra uspešno zaključili prvo izdajo triletnih trajnostnih obveznic v skupni nominalni vrednosti 19 milijonov evrov.

Za vlaganja, ki jih izvajajo po načelih najboljše razpoložljive tehnologije (BAT – Best Available Technology) so v letu 2023 namenili 62,1 milijona evrov. Med vidnejšimi naložbami je tudi nadaljevanje prenove linije za izdelavo najbolj kakovostnih elektropločevin SIWATT, ki se uporabljajo v elektromotorjih na področju e-mobilnosti. S tovrstnimi naložbami si želijo povečati proizvodnjo jekel za perspektivna zelena področja.

Razvili so tudi nekatera inovativna jekla, za katera so prejeli dve zlati nacionalni nagradi Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Jeklo SIMAXX 1100 z višjo trdnostjo omogoča izdelavo višjih in tanjših nosilnih stolpov vetrnih elektrarn ter njihovo daljšo življenjsko dobo, nerjavno jeklo SINOXX 4404 pa je bilo izdelano za največji fuzijski reaktor na svetu ITER, s čimer dokazujejo, da ustvarjajo rešitve tudi za tista področja uporabe, ki bodo ključno prispevala k prehodu v nizkoogljično družbo.

Nove korake so naredili tudi na področju trajnostnega poslovanja. V kratkem pričakujejo certifikat ResponsibleSteel, ki pomeni potrditev, da sodijo med najbolj trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Medtem ko bo večina evropskih in svetovnih proizvajalcev jekla šele prešla na bolj trajnostno proizvodnjo jekla, v Skupini SIJ že delajo po načelih krožnega gospodarstva, saj jeklo proizvajajo iz jeklenega odpadka. Z dodatnimi naložbami v povečevanje učinkovitosti proizvodnje in trajnost nameravajo do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2020 razpoloviti lastne emisije ogljikovega dioksida.