Posodobljeno energetsko srce industrije v koroški regiji

V letošnjem letu je pričel redno obratovati novi center vodenja družbe Petrol Energetika, za katerega bi lahko rekli, da je energetsko srce industrije v koroški regiji, s sodobnim centrom pa bodo v tej družbi dodatno izboljšati učinkovitost energetske oskrbe z različnimi vrstami energentov in razvili ponudbo novih pametnih rešitev, ki jih potrebuje predelovalna dejavnost v industriji. Petrol Energetika s svojim centrom vodenja na tako imenovanem Zaokroženem gospodarskem območju nekdanje Železarne Ravne že vrsto let upravlja zelo pomemben del energetskega sistema koroške regije. Novi center vodenja omogoča učinkovito upravljanje in zagotavlja večjo zanesljivost delovanja omrežja ter lažje obvladovanje energetskih sistemov v izrednih razmerah. S tem je Petrol Energetika vzpostavila novo energetsko stičišče, v katerega so vključeni tako industrijski odjemalci, kot tudi lokalne skupnosti in končni potrošniki.

Kos spremembam, ki jih narekuje nova domača in evropska energetska zakonodaja

Vodja projekta v Petrolu Energetiki Janez Tomšič je izpostavil: “Novi center vodenja omogoča popolni nadzor nad obratovanjem energetske infrastrukture kot tudi nad oskrbo z energijo od proizvodnje, distribucije do končne porabe energentov na enem mestu. S tehnološko pridobitvijo so postavljeni pogoji za 24 urno pomoč končnim potrošnikom pri prijavi motenj in napak tudi na občinski javni infrastrukturi.”

Nikolaj Sonjak direktor celovitih energetskih in okoljskih rešitev je poudaril, da novi sistem nadzora in vodenja temelji na moderni strojni opremi in predstavlja velik napredek tako na tehničnem področju upravljanja kot tudi na aplikativni ravni s ponudbo sodobnih rešitev, ki jih danes od upravljavcev distribucijskih omrežij in dobaviteljev energije potrebujejo uporabniki oziroma odjemalci. Direktor področja elektrika Jurij Bizjak je obrazložil: “Z novim sistemom bomo lažje zagotavljali zahtevano razpoložljivost orodij, ki so nujna za zagotavljanje pogojev konkurenčne in zanesljive oskrbe odjemalcev ter bomo kos spremembam, ki jih narekuje nova domača in evropska energetska zakonodaja.”

Mojca Kert: Zagotavljanje celovitih energetskih in okoljskih rešitev za industrijo

Direktorica Petrola Energetike Mojca Kert je povedala: “Investicija v novi center vodenja je samo ena izmed širokega nabora naložb v razvoj novih rešitev za potrebe odjemalcev in sledi strateški usmeritvi skupine Petrol, povezani z digitalizacijo poslovanja. S ciljem zagotavljanja celovitih energetskih in okoljskih rešitev za industrijo, lokalne skupnosti in končne odjemalce smo postavili temelje za nadaljnji razvoj pametnih omrežij, tovarn in mest. Skupaj z odjemalci razvijamo rešitve vodenja odjema energije, ki temeljijo na prilagajanju porabe in meritvah v realnem času. Z novim centrom vodenja bo Petrol Energetika širila svoje področje delovanja in se povezovala z lokalnimi skupnostmi pri oblikovanju novih rešitev za končne odjemalce. Z novo tehnološko pridobitvijo niso zagotovljeni samo pogoji za 24 urno pomoč končnim potrošnikom, preverjamo tudi ponudbo rešitev vodenja obratovanja decentraliziranih kotlovnic v večstanovanjskih zgradbah, pa tudi gradnjo in upravljanje malih čistilnih naprav za vse naročnike, ki nimajo priložnosti priklopa na centralne čistilne naprave. Ekipa naših sodelavcev je multidisciplinarna in prilagojena novim izzivom.”

N.K.