Okrogla miza o turizmu kot priložnosti in stebru razvoja v občini Ravne

V okviru priprave strateškega dokumenta Strategije razvoja in trženja turizma v
Občini Ravne na Koroškem za obdobje od 2023 do 2030 je včeraj potekala okrogla
miza s ključnimi deležniki na področju turizma v občini. To je bila ena izmed
pomembnih aktivnosti v okviru prve izmed faz projekta, poglobljene analize
stanja turizma v občini Ravne. S tem je zaokrožila ostale aktivnosti v tem vsebinskem sklopu, med drugim analizo temeljnih turističnih kazalnikov, izvedbo
poglobljenih individualnih intervjujev s ključnimi deležniki na področju turizma v
občini in regiji ter spletne ankete, namenjene lokalnemu prebivalstvu in lokalnim
turističnim ponudnikom.

 

 

V ponedeljek, 20. junija 2022 je bila v okviru analize stanja za pripravo strategije razvoja in trženja turizma v Občini Ravne na Koroškem izvedena okrogla miza, na kateri so predstavniki ZKŠTM, RRA Koroška ter lokalni turistični ponudniki skupaj z zainteresirano javnostjo, Občino Ravne ter drugimi ponudniki razpravljali o priložnostih in ovirah za razvoj turizma tako na ravni občine kot njegovi širši umestitvi v turistični destinaciji Koroška. Udeleženci so se dotaknili sledečih tematik: povezovanje in sodelovanje, razvoj namestitvenih kapacitet, kadri in podjetniška iniciativa ter način upravljanja turizma v občini. Podlaga za izbrane tematike so bili rezultati izvedene spletne ankete, namenjene lokalnemu prebivalstvu in turističnim ponudnikom, ter rezultati poglobljenih intervjujev s ključnimi lokalnimi deležniki na področju turizma.

Glede na aktualne razmere so udeleženci prepoznali potrebo po intenzivnejšem
povezovanju in sodelovanju, tako na ravni ponudnikov kot tudi širše, med občinami in
inštitucijami na ravni celotne regije. Strinjali so se, da je za usmerjen razvoj trajnostnega
turizma na mikro ravni pomembno imeti jasen strateški dokument, ki bo ravenski
turizem primerno umeščal znotraj širše turistične destinacije Koroška. Glede dodatnih
namestitvenih kapacitet so udeleženci okrogle mize kot eno od priložnosti prepoznali
glamping tip namestitev, ki po mnenju sodelujočih idealno sovpadajo z idiličnim
naravnim okoljem občine Ravne, daleč od gneče. Na področju kadrov in podjetniške
iniciative za področje turizma so sogovorniki prepoznali kot ključna dejavnika odtekanje
kadrov v sosednjo Avstrijo ter pomanjkanje podjetniške iniciative med domačini.

Koronsko obdobje pandemije in s tem povezanih ukrepov je dodatno otežilo situacijo, ki
od ponudnikov zahteva veliko iznajdljivosti ter dodatnega vlaganja v obstoječe kadre.
Med sogovorniki in udeleženci okrogle mize so se strnili raznoliki pogledi glede načina
upravljanja turizma v občini. Strinjali so se, da je za strateški razvoj turizma nujna jasna
opredelitev in razdelitev ključnih vlog ter odgovornosti med akterji na tem področju.
Prav tako so se sogovorniki in udeleženci okrogle mize strinjali, da so obravnavane
tematike kompleksne ter jih je potrebno naslavljati tudi v ostalih fazah priprave
strateškega dokumenta.

V sklopu analize stanja turizma v občini Ravne na Koroškem je bila izvedena tudi spletna
anketa med lokalnim prebivalstvom in turističnimi ponudniki, ki je preverjala, kakšen
odnos imajo domačini do turizma ter kako vidijo ključne priložnosti njegovega razvoja in
največje ovire na tej poti. Na anketo je v obdobju skoraj meseca dni, delno ali v celoti,
odgovorilo skupno 243 anketirancev. Med sodelujočimi so prevladovali občani, približno
enakovredno zastopani glede na spol in pretežno s srednjo ali višjo izobrazbo. Prav tako
so bili zastopani turistični ponudniki iz različnih segmentov turistične ponudbe.
Anketiranci so zelo pozitivno naravnani do razvoja turizma, saj verjamejo, da to prinaša
koristi na ekonomskem kot širšem lokalnem področju. Trenutno bi obisk Raven drugim
priporočili zaradi naravnih lepot, pestre športne infrastrukture ter bogate kulturne
dediščine. V tej smeri pričakujejo tudi nadaljnji razvoj, saj vidijo destinacijo kot idealno za
razvoj športnega in outdoor turizma ter v povezovanju s kulturno dediščino železarstva in Prežihom. Poleg naštetih področij vidijo glavno priložnost za razvoj v krepitvi sodelovanja in povezovanja na lokalni ravni, tako med ponudniki kot na ravni širše
regije. Prav tako vidijo priložnosti v povečanju števila nastanitvenih kapacitet ter
okrepitvi kulinarične ponudbe in turizma na podeželju. Anketiranci so s povprečjem 4,5
na lestvici od 1 do 5 izrazili svojo močno naklonjenost in podporo razvoju turizma v
občini.

V poletnih mesecih se projekt nadaljuje s pripravo vizije in strateških ciljev, v septembru pa z oblikovanjem akcijskega načrta ukrepov. Takrat bodo izvedene tudi tri tematske delavnice, ki bodo osredotočene na identificiranje konkretnih ukrepov za doseganje zastavljenih strateških ciljev s strani ključnih akterjev na področju turizma v občini in regiji ter druge zainteresirane lokalne javnosti. Strateški dokument bo v svoji končni obliki, še pred obravnavo na občinskem svetu, na voljo širši lokalni javnosti in
deležnikom v turizmu v vpogled ter kot možnost proaktivnega sodelovanja s predlogi in
komentarji. Projekt bo predvidoma zaključen do konca letošnjega leta.