Obvestilo Centra za socialno delo Koroška: Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

CENTRI ZA SOCIALNO DELO LETNE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca) PODALJŠUJEMO PO URADNI DOLŽNOSTI, to pomeni, da sami začnemo postopek, ZATO VSEM TISTIM, KI ŽE IMATE PRIZNANE navedene PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV, NI POTREBNO ODDAJATI NOVIH VLOG.

 

NOVO VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV vložite, ČE PRVIČ ZAPROŠATE ZA PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA, DRŽAVNE ŠTIPENDIJE IN
ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA ali ČE VAM JE BILA PRAVICA NA PODLAGI DOSEDANJE VLOGE ZAVRNJENA

Za pravico do državne štipendije je potrebno izpostaviti to, da:

  • V mesecu avgustu oddajo vlogo za državno štipendijo dijaki, ki vstopajo v prvi letnik in dijaki na prehodu iz poklicnega na srednješolsko izobraževanje (tako imenovani pti program, 3+2)
  • V mesecu septembru pa oddajo novo vlogo bodoči študenti prvega letnika in študenti na prehodu iz prve na drugo bolonjsko stopnjo.

Za subvencijo šolske prehrane NI POTREBNO ODDAJATI POSEBNIH VLOG družinam, ki imajo priznano pravico do otroškega dodatka ali državne štipendije, saj šole pridobijo ta podatek iz uradne evidence Centra za socialno delo. V kolikor družine nimajo veljavnih navedenih pravic oddajo posebno vlogo.

ŠE VEDNO PA JE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO POTREBNO SPOROČITI vse zakonsko določene spremembe, ki vplivajo na višino pravic iz javnih sredstev in njihovo obdobje prejemanja (kot je npr. spremembo vrste periodičnega dohodka, pridobitev ali izgubo dohodka, spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta.

TO PA SPOROČITE PREKO OBRAZCA ZA SPOROČANJE SPREMEMB.

 

NOVOSTI

Pomembno novost prinaša spremenjen Zakon o urejanju položaja študentov ZUPŠ-1, ki je sicer začel veljati v mesecu maju letos in določa, da se za pravice do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca:

  • pri izračunu ne upošteva dohodek iz naslova študentskega dela do višine 1.074,43 eur/mesečno, oz. 12.893,16 eur letno.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

  • za pridobitev pravice do državne štipendije je povišana zgornja meja oz. povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ki po novem znaša 1.104,33 eur mesečno;
  • spremenjene oz. povišane so višine državne štipendije v vseh dohodkovnih razredih; razpon višin je za mladoletne dijake med 27,12 eur in 112,25 euri, za polnoletne dijake in študente pa med 54,23 eur in 224,51 eur.

VLOGE LAHKO VLAGATELJI POŠLJETE:

  • preko NAVADNE POŠTE NA NASLOV: CSD Koroška, Služba ZUPJS, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem
  • JIH ODDATE ELEKTRONSKO
  • Lahko pa jih ODDATE OSEBNO NA POSAMEZNIH ENOTAH CSD KOROŠKA (DRAVOGRADU, RADLJAH OB DRAVI, RAVNAH NA KOROŠKEM IN V SLOVENJ GRADCU)

VSE VLOGE SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, LAHKO PA JIH VLAGATELJI DOBITE TUDI NA POSAMEZNIH ENOTAH CENTROV ZA SOCIALNO DELO.

Vloge pa lahko vlagatelji KUPIJO TUDI V KNJIGARNAH IN PAPIRNICAH.

 

Vir: CSD Koroška