Obnova javnih stavb: občine s partnerstvom malo tvegajo, veliko pridobijo

Koroški se v letošnjem letu obeta prvi večji in zanimiv projekt javno-zasebnega partnerstva s področja energetike prenove. V Dravski in Mislinjski dolini je oprt javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v omenjenih dolinah. Konec lanskega leta so občinski sveti Mute, Mislinje in Podvelke ter Svet zavoda Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi sprejeli skupen akt za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije za omenjene storitve, 22. marca pa se bo končal tudi javni razpis.

Podpora programa Evropske kohezijske politike

Občine Dravske in Mislinjske doline so ugotovile, da je na tem energetskem področju najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa sklenitev javno-zasebnega partnerstva za energetsko prenovo in storitev energetskega upravljanja javnih objektov.  Predmet koncesije so gradbena, tehnološka in energetska sanacija nekaterih objektov v teh občinah, zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih. Gre za naslednje objekte: Zdravstvena postaja Vuzenica, Kulturni dom Mislinja, občinska stavba na Muti, telovadnica Osnovne šole Mislinja, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Gasilski dom Brezno in Kulturni dom Ožbalt. Vodilni partner v tem projektu je Občina Muta, projekt pa bo tudi kandidiral za sredstva »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.  Drugače povedano –  s tem projektom bi občine sledile strategiji Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom in smernicami EU. Z naložbo bodo prispevali k zmanjšanju uporabe fosilnih goriv ter podpirali trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve.

Telovadnica OŠ Mislinja

Zmanjševanje porabe energije

Koncesionar bo na omenjenih objektih moral zagotoviti vsa gradbena, stojna in preostala dela, ki bodo doprinesla k prihrankom energije, objekt pa bodo tudi energetsko upravljali. Investicija mora doprinesti k dejanskim prihrankom energije oziroma zmanjšanju stroškom porabe energije, koncesionar pa v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe energije. Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja z naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter z naslova izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in energetskega upravljanja objektov, vključno s tveganjem rentabilnosti izvedenih ukrepov, razen če finančno tveganje prevzame koncedent. Z drugimi besedami – občine s tem javno-zasebnim partnerstvom malo tvegajo, veliko pa pridobijo.

Koncesija bo podeljena za 15 let

Dokumentacija je zelo obsežna in pogoji so izjemno zahtevni, zato tudi ni veliko podjetij, ki bi na tem področju imela ustrezne reference in bi bila kadrovsko ter finančno zmožna takšnega zalogaja. Če bo za ta projekt zanimanje in bo zamisel izpeljana, v kar ne dvomimo, saj je na Koroškem podjetje Petrol Energetika, d.o.o., ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo, potem se bo koncesija podelila za največ 15 let.