Novinarska konferenca ob zaključku izvedbene naložbe »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže – Občina Mežica«

Na novinarski konferenci ob zaključku izvedbene naložbe »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže – Občina Mežica« je pridobitve in pozitivne vplive na okolje predstavil župan Občine Mežice, Dušan Krebel. Občina Mežica je s prijavljeno naložbo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže – Občina Mežica«, ki je vključena v Dogovor za razvoj Koroške razvojne regije, uspela z odobritvijo nepovratnih finančnih sredstev evropskega Kohezijskega sklada in v letu 2020 prejela odločitev o podpori Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

 

V letu 2021 Sklep o sofinanciranju operacije ter pogodba. Projekt je bil sofinanciran v višini
320.358,10 EUR (od tega podpora Evropske unije 272.304,39 EUR in nacionalni prispevek iz državnega proračuna 48.953,71 EUR).

Občina Mežica je z odobrenimi sredstvi izgradila novo fekalno kanalizacijo v skupni dolžini
1320 m in zadrževalni bazen z razbremenilnikom. Z realiziranim ciljem se na sistem
odvajanja in posledično čistilno napravo z ustreznim čiščenjem dodatno priključuje 216 PE
(142 PE iz gospodinjstev, 33 PE iz dejavnosti in 41 PE iz industrije). S tem je aglomeracija
dosegla več kot 98 % priključenih gospodinjstev na javno gospodarsko infrastrukturo
odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda.

»Sistem deluje v skladu s projekti in načrti. Izvajalec je dela opravil kvalitetno. Smo v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja«, je povzel župan Mežice, Dušan Krebel.
Projekt je pripravilo podjetje MBI gradbeni inženiring in storitve d.o.o., Slovenj Gradec.
Gradbeni nadzor nad projektom je izvajala Komunala Mežica. Izvajalec izbran na javnem
razpisu je bilo gradbeno podjetje Slemenšek d.o.o. Končna vrednost izvedenih del je 454.987,37 EUR z DDV. Pogodbena vrednost se ni presegla.