Največ nepravilnosti na področju odpadkov

Medobčinski inšpektorat Koroške v vseh 12 občinah v regiji skrbi za red in upoštevanje predpisov. Lokalni inšpektorat s sedežem v Dravogradu je v minulem letu imel največ dela na področju cest in odpadkov, sledijo nepravilnosti na področjih žive meje, pitne vode, plakatiranja in odpadne vode.

Vodja Medobčinskega inšpektorata Koroške mag. Jelka Klemenc v poročilu dela za minulo leto poroča, da so v letu 2017 na območju 12 koroških občin, ki so tudi ustanoviteljice inšpektorata, obravnavali 437 novih primerov, od tega veliko večino na področju inšpekcijskega nadzora ter nekaj na področju prekrškov.

Vir: Medobčinski inšpektorat Koroške, letno poročilo

Medobčinski inšpektorji se ukvarjajo z nadzorom nad varstvom okolja, urejenostjo naselij, ravnanjem z odpadki, nad ravnanjem s plodno zemljo, javnimi potmi in drugimi prometnimi površinami, nad zelenimi in drugimi javnimi površinami, objekti in napravami, nad vodnimi viri, potoki in jarki, nad odvajanjem odpadnih in padavinskih voda ter nad plakatiranjem, označevanjem cest, izobešanjem zastav in podobnimi predpisi, ki jih določijo občine ali država.

Najpogosteje se koroški inšpektorji srečujejo z nepravilnostmi na področju odpadkov. Skupno so v lanskem letu obravnavali 159 primerov. Največ nepravilnosti je bilo glede ločevanja in odlaganja odpadkov, s težavami so se srečevali tudi na ekoloških otokih ter zbirnih in prevzemnih mestih za odpadke. Tudi na področju cest so imeli inšpektorji polne roke dela, v letu 2017 so obravnavali 146 primerov s tega področja. Pri cestah gre najpogosteje za nepravilnosti pri posegih na cesto, onesnaženje, preglednost ceste, poškodbe, spravilo lesa ob cestah, odvajanje vode na cesto in podobno.

Vir: Medobčinski inšpektorat Koroške, letno poročilo

Manj kršitev so obravnavali na področju žive meje, pitne vode, plakatiranja in odpadnih vod, kjer je bilo število primerov za posamezno področje manjše od 20. Nedvomno pa bo v letošnjem letu zabeležen porast nepravilnosti plakatiranja, saj so minuli mesec ulice, pločnike, hiše krasili številni plakati Korošcev, ki so se podali v kandidaturo za poslance na predčasne državnozborske volitve.

NK