Korošci pri Bratuškovi: aktivnosti za začetek gradnje 3RO se premikajo naprej

Nova ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je predstavnikom Odbora za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško minuli petek predstavila potek aktivnosti na projektu izgradnje hitre ceste na Koroško. Ne glede na vse ovire se aktivnosti za začetek izgradnje premikajo naprej.

Zaradi premikov je Družba za avtoceste ministrici predlagala novelacijo časovnice izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki je sestavni del protokola. Prisotni so se dogovorili, da se bodo o tem dogovorili na naslednjem srečanju, ki bo predvidoma decembra letos, ko bo ministrstvo v sodelovanju z Družbo za avtoceste natančno proučilo potek aktivnosti in možnosti realizacije opravil na projektu.

Na odseku avtocesta A1 – Velenje vsi akterji še vedno čakajo odločitev Ustavnega sodišča RS. Za odsek med Velenjem in Slovenj Gradcem poteka parcelacija gozdnih zemljišč, katerih je kar od 60 do 65 %. V začetku leta bo parcelacija sledila še na kmetijskih in stavbnih zemljiščih. Do sedaj je bilo izdanih devet ponudb za odkupe zemljišč, na katerih se nahajajo objekti, ena ponudba pa je bila že sprejeta. Na terenu potekajo geološko geomehanske raziskave, ki se morajo izvesti na več kot 300 mestih. Poteka tudi sondiranje za arheološke raziskave.

Odziv ljudi v informacijski pisarni v Velenju je pozitiven. Prisotni so predlagali, da bi se takšna pisarna odprla tudi v Slovenj Gradcu.

Točka sestanka je bil tudi postopek umestitve trase 3. razvojne osi med Slovenj Gradcem in Holmcem. V začetku septembra 2018 je tedanji minister Gašperšič študijo, ki naj bo podlaga za začetek postopka umestitve, predal ministrstvu za okolje in prostor. Spomnimo, da je študija ugotovila potrebo po fazni izgradnji štiripasovne hitre ceste med Slovenj Gradcem, Dravogradom in Ravnami na Koroškem. Od tam proti »Štoparju« se v tunelski varianti zgradi nova dvopasovnica, od Poljane proti Holmcu pa se izvede rekonstrukcija obstoječe ceste. Na podlagi tega so nas predstavniki ministrstva informirali, da se bo na odseku Slovenj Gradec–Dravograd nadaljevalo dokončanje uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) iz leta 2013. Vlada mora sprejeti stališča do pripomb. Na odseku Otiški Vrh–Holmec se bo naprej končala študija variant. Glede na študije iz avgusta pa bo šlo zgolj za utemeljitev rešitve. Podrobnejši terminski plan umestitve trase med Slovenj Gradcem in Holmcem bo prav tako znan decembra 2018.