Gradbinca Kuster in Temnikar izključena iz postopkov javnega naročanja

Na področju javnih naročil se v Sloveniji obračajo milijarde in mnoga slovenska podjetja živijo na račun pridobljenega posla z državnimi in občinskimi sredstvi. Na področju javnih naročil so stroga merila, velikokrat v javnosti prebiramo poročila o raznih pritožbah ob javnem naročanju, država pa ima tudi seznam ponudnikov z negativnimi referencami. Na ta seznam so uvrščeni subjekti, ki jih je ministrstvo, pristojno za javna naročila, uvrstilo v svojo evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Na Koroškem je tačas na tem črnem seznamu šest gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov, ki se ne morejo prijavljati na javne razpise. Med temi sta dva gradbinca, Kuster d.o.o in Temnikar, d.o.o. ki imata prepoved prijavljanja na razpise do leta 2023,  družba S4S d.o.o in Hodžaj Dardan do leta 2024, na tem seznamu pa sta še samostojna podjetnika Džo, Dean Perič s.p. in Hid, Lea Kotnik, s.p.

Sicer pa se na ta seznam posamezni pravni subjekti uvrstijo iz razloga, ker so kot ponudnik, kandidat ali podizvajalec storili določen prekršek po zakonu, ki ureja javno naročanje, po zakonu, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, ali po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Subjekti, ko so uvrščeni v to evidenco,  so do določenega dne izločen iz postopkov oddaje javnih naročil.

Če smo še bolj podrobni: naročniki morajo obvezno izključevati gospodarske subjekte v štirih primerih, določenih v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. člena ZJN-3, in sicer v primeru pravnomočne obsodbe za najmanj eno od 43 naštetih kaznivih dejanj, v primeru neizpolnjenih zapadlih, obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 EUR ali več ali nepredložnih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let, v primeru uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in v primeru dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek v zadnjih 3 letih.

NK