Gen-I

Smisel podjetja je ustvarjanje dobička na prostem trgu, kjer naj bi država ustvarjala enakovredne pogoje torej preprečevala monopole vseh vrst, ki vodijo do neupravičenih rent. Torej dobiček bi se moral ustvarjati v zdravi tekmi na trgu. Od tega pa naj bi imeli koristi tudi potrošniki skozi nižje cene, boljše storitve, boljše izdelke… Nagrade upravam so samo posledice uspešnega vodenja podjetja na neusmiljenem trgu in uspehu v boju s konkurenco.

 

Slovenija naj bi bila z oskrbo električne energije več kot 90% samozadostna, kar pomeni, da bi z lastno proizvodnjo pokrili več kot 90% vseh naših potreb, zato se pojavlja vprašanje ali je sploh smiselno električno energijo poceni izvažati in drago kupovati uvoženo. Tu nekaj smrdi, očitno gre za neke špekulativne posle. Tak vzorčen primer špekulativnih poslov je Gen-I in zanimivo, največ takih poslov se je dogajalo ravno med direktorovanjem našega energetskega genija, sedaj predsednika vlade. In pod njegovim vodstvom, je imel pravzaprav Gen-I izrazito nizek dobiček. Samo lani pa je imel Gen-I čez 200 milijonov dobička. In ves ta dobiček gre predvsem in samo na račun monopola, ki ga ima pri prodaji elektrike in NEK-a. Ljudje pa plačujemo drago, predrago elektriko! Pa ne samo prebivalci, draga cena električne energije v Sloveniji močno bremeni tudi gospodarstvo. Vprašanje pa je, kako se bo teh dobrih 200 milijonov dobička delilo, kam bo šel ta dobiček?

Udeležba na dobičku oziroma dividenda je temeljna korporacijska pravica imetnika lastniškega deleža, o čemer odloča skupščina. Če smo malo bolj natančni, gre za delitev bilančnega dobička, saj skupščina na predlog uprave odloča o delitvi bilančnega dobička. Bilančni dobiček je kategorija, ki predstavlja seštevek čistega dobička oziroma izgube, prenesenega dobička ali izgube in rezerv iz dobička. In Gen-i že dlje časa posluje pozitivno, vendar še nikoli z tako visokim dobičkom, pri čemer pa je potrebno tudi izrecno poudariti, s še nikoli tako visokimi cenami za končne uporabnike.

In kdo je v končni fazi lastnik Gen-I, čeprav ima zelo prepleteno lastniško strukturo? Država. Torej, naj bi šel dobiček predvsem njej. Ni potrebno biti ravno nek strokovnjak za področje financ, da lahko predvidiš kako se bo delil dobiček. Verjetno ga gre nekaj v rezerve, nekaj za nagrade in večina posredno, skozi izplačilo dividend nazaj v državni proračun. Višina posameznih postavk v % je, razen zakonsko določenih, samo stvar dogovora skupščine.

Dobro, če je prva postavka, rezerve, opravičljiva, saj je tudi zakonsko zahtevana, pa sta drugi dve postavki vsekakor vprašljivi. Gen-I je podjetje v lasti države in bo šla večina dobička tako ali tako državi. Torej gre v tem primeru pravzaprav za prikrito obdavčitev potrošnikov, ki ob vseh davkih, trošarinah in prispevkih, ki so obešeni na osnovno ceno električne energije, plačujemo še dodaten davek državi skozi dobiček podjetja oziroma visoke cene, sploh pa, če pri tem upoštevamo, da se je dobiček glede na lansko leto dvignil za skoraj podeseteril ob 30% padcu prometa. Še bolj vprašljivo pa je izplačilo nagrad poslovodstvu, ki bi jih dobili ob že tako, za Slovenijo ekstremno visokih plača. Postavlja se vprašanje ali je poslovodstvo monopolista sploh upravičeno do nagrad za dobro poslovanje, če jim je tako poslovanje omogočeno brez konkurence na trgu.

Sicer je dobiček cilj vsakega podjetja in tudi nagrade za poslovodstvo so v poslovnem svetu nekaj običajnega, vendar je dobiček nagrada za nastop na trgu in nagrada poslovodstvu nagrada za uspešen boj z konkurenco. V primeru Gen-i pa ne ne enega ne drugega, ne realnega trga, ne konkurence in je dobiček posledica predvsem »lupljenja« potrošnikov. Posledično pa bi bilo tudi izplačilo nagrade poslovodstvu za uspešnost navadna barabija, zakonita, a vseeno barabija!