Državni sekretar mag. Aleš Irgolič na Svetu za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je udeležil Sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju. Ministri so izmenjali mnenja o boljši usklajenosti med zelenim dogovorom, skupno kmetijsko politiko in trgovinsko politiko za zagotavljanje prehoda na trajnostne prehranske sisteme. Popoldanski del zasedanja je bil namenjen razpravi o Uredbi o dostopnosti na trgu EU in izvozu proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov ter o stanju na kmetijskih trgih. Svet je, tudi ob podpori Slovenije, na pobudo Avstrije opravil razpravo o pravičnem plačilu za kmete. Državni sekretar Irgolič se je ob robu zasedanja na udeležil tudi delovnega srečanja iniciative 4Forests, v katerem sodelujejo gozdarski ministri Finske, Švedske, Avstrije in Slovenije.

 

Francosko predsedstvo je na dopoldansko zasedanje februarskega Sveta za kmetijstvo in ribištvo uvrstilo izmenjavo mnenj o izboljšanju skladnosti Evropskega zelenega dogovora, skupne kmetijske politike (SKP) in trgovinske politike v podporo prehodu na trajnostne prehranske sisteme. Slovenija se strinja, da je za prehod na trajnostne prehranske sisteme nujna boljša usklajenost med zelenim dogovorom, SKP in trgovinsko politiko. Slovenija meni, da mora Unija za prehod na trajnostne prehranske sisteme nadaljevati z visokimi standardi na področju varne prehrane, varstva potrošnikov, dobrobiti živali in visokih standardov proizvodov na evropskih trgih ter okrepiti svoje aktivnosti na tem področju tudi v mednarodnem okolju in institucijah. Ob tem je državni sekretar Irgolič poudaril, da »brez boljše usklajenosti zelenega dogovora, SKP in trgovinske politike Unija tvega poslabšanje položaja evropskih pridelovalcev, kar bi lahko pripeljalo do selitve proizvodnje v tretje države«.

V popoldanskem delu zasedanja so ministri razpravljali o Uredbi o dostopnosti na trgu EU in izvozu proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov. Slovenija predlog uredbe podpira, je pa državni sekretar Irgolič izpostavil, da »Slovenija meni, da mora uredba skladno s sklepi Sveta o novi strategiji EU za gozdove upoštevati raznolikost gozdov in gozdnih politik med državami članicami ter razlike že obstoječih nacionalnih gozdnih programov in strategij, ki sledijo mednarodnim zavezam.« Slovenija tudi opozarja, da predlagana uredba ne sme predstavljati dodatnih administrativnih ovir za majhna in srednje velika podjetja.

Na pobudo Avstrije in ob podpori tudi Slovenije, so ministri v okviru točk »razno« razpravljali o pravičnem dohodku za kmete. Kmetje se v zadnjih mesecih zaradi dviga cen goriv, energije, živalske krme, umetnih gnojil in reprodukcijskega materiala soočajo s številnimi težavami.  Državni sekretar Irgolič je v razpravi izpostavil, da Slovenija tej problematiki v zadnjem obdobju posveča veliko pozornost in pozval k ukrepom na evropski ravni. Slovenija eno izmed rešitev vidi tudi »v večjem povezovanju in sodelovanju kmetov, predvsem pri prodaji kmetijskih proizvodov odkupovalcem in živilskopredelovalni industriji. Kmetje bodo tako lahko povečali svojo pogajalsko moč in dosegali boljše cene pri prodaji svojih proizvodov.«

Problematiko rastočih cen energentov je v predstavitvi trenutnih razmer na kmetijskih trgih naslovila tudi Evropska komisija. Poleg višanja cen energentov in nizkih odkupnih cen na kmetijske trge zelo vplivata tudi epidemija covid-19 in pojav afriške prašičje kuge. Med najbolj prizadetimi ostaja prašičerejski sektor.

Kmetijski ministri so pod točko »razno« med drugim obravnavali tudi vprašanja povezana z reformo promocijske politike EU, pri čemer se je Slovenija zavzela za promocijsko politiko, ki je vključujoča, kar pomeni, da ne izključuje nobenih izdelkov ali sektorjev, ampak potrošnika informira o visokih standardih pridelave in predelave in o koristih prehranjevalnih navad v okviru uravnotežene prehrane. Ministri so obravnavali tudi Poročilo o ureditvah za fitosanitarne ukrepe pri uvozu v Unijo in razširitvi uporabe rastlinskega potnega lista v Uniji in vprašanja, povezana z zakonodajo na ravni EU o reji psov v komercialne namene in trgovanjem z njimi.

Ob robu zasedanja se je državni sekretar Irgolič srečal s kmetijskimi ministri Avstrije, Finske in Švedske, ki skupaj s Slovenijo sestavljajo iniciativo »4forests«. Avstrijski ministrici Elizabeth Köstinger se je zahvalil za organizacijo sestanka in pobudo po oblikovanju iniciative: »Menim, da bo ta skupina nedvomno okrepila medsebojno komunikacijo in okrepila dosedanje dobro sodelovanje na področju gozdarstva. Veseli me tudi, da bomo našo skupno vizijo upravljanja z gozdovi lahko skupaj bolje promovirali v razgovorih z deležniki v EU in zunaj nje.«