Cene ogrevanja na Ravnah na Koroškem

Na Občini Ravne na Koroškem obžalujemo neželene podražitve ogrevanja, od
koncesionarja podjetja Petrol d. d. pa smo zahtevali analize in pojasnila ter konkretne primere pregleda cen za končnega uporabnika v gospodinjstvu. Ob povišanju cen ogrevanja na Ravnah je župan dr. Tomaž Rožen povedal:

 

»Na Občini Ravne na Koroškem ves čas spremljamo dvig cen v Petrolovem sistemu daljinskega ogrevanja in ker prav slednje predstavlja velik strošek v družinskem proračunu naših občank in občanov, smo pristojne v družbi Petrol d.d. pozvali k podrobni razčlenitvi in utemeljitvi podražitev cen ogrevanja ter k posredovanju informacije o predvidenem gibanju cen v preostanku te kurilne sezone.«

Za gospodinjski odjem se je s 1. 1. 2023 spremenila cena variabilnega dela iz 55,70 €/MWh (cena do 31. 12. 2022, brez DDV) na 140,10 €/MWh. Spremenjena cena pomeni dvig cen v kurilni sezoni 2022/23 v višini 39,70 %, saj se polovica te kurilne sezone obračuna po lanski ceni, preostanek te kurilne sezone, od 1. 1. 2023 dalje, pa po novi ceni. Dvig cen v koledarskem letu 2023 glede na leto 2022 bo 65,30 %.

O cenah sicer odloča Agencija za energijske trge. Na Ravnah na Koroškem večina gospodinjskih odjemalcev v blokovnih naseljih, po podatkih koncesionarja, plačuje obroke – enakomerne mesečne obremenitve (EMO), ki so bili oblikovani na začetku kurilne sezone 2022/23, pri računu za mesec julij 2022. Pri tem je že bilo upoštevano povišanje cene v januarju 2023 (zaradi nove cene vhodnega goriva- zemeljskega plina), zato trenutno ne načrtujejo dviga obrokov. Sprememba obrokov je, kot še navajajo v Petrolu d. d., vedno možna na željo posameznega odjemalca.

Raba toplote in posledično strošek ogrevanja je najbolj odvisen od trajanja kurilne sezone, povprečne zunanje temperature, gradbeno fizikalnih značilnosti objekta in bivalnih navad odjemalcev. Kumulativni temperaturni primanjkljaj (Kdni) je v letošnji kurilni sezoni do današnjega dne, v primerjavi z lansko sezono, manjši za 15,61 %, sorazmerno je tudi manjša raba toplote in s tem variabilni strošek, ki pa se je na nivoju države zelo povišal povsod, zaradi visokih cen osnovnih vhodnih energentov. Znižanje sobne temperature za 1 ̊C pomeni v praksi približno 5 do 6 % nižjo rabo toplote.

Cene daljinske toplote za posamezne tarifne skupine so objavljene na spletni strani Petrola (Daljinsko ogrevanje v občini Ravne na Koroškem | Petrol), nov cenik, veljaven od 1. 1. 2023, so uporabnikom že posredovali. Za gospodinjske odjemalce z zamejeno ceno ZP skladno z vladno Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. št. 98/22 in št. 138/22) znaša variabilna cena toplote brez DDV (9,5 %) in brez obeh prispevkov (1,79045 EUR/MWh) 140,0976 EUR/MWh, z vključenimi prispevki in 9,5 % DDV pa 155,367 EUR/MWh.

Kaj navedeno povišanje cen pomeni za gospodinjske odjemalce (občanke in občane) je razvidno iz primerov izračunov, ki so ju za nas pripravili v podjetju Petrol d. d.
Za prikaz so nam posredovali primer izračuna stroška ogrevanja stanovanja z naslednjimi vhodnimi podatki:

Primer 1:

-ogrevalna površina: 73,60 m2,
-obračunska moč: 5,217 kW,
-letna raba toplote: 6,642 MWh (s komentarjem: da ne gre za učinkovit objekt, rabo ima celo nekoliko nadpovprečno).

Za koledarsko leto 2023 velja:
-letni fiksni strošek: 284,19 EUR/leto (enak kot lani),
-letni variabilni strošek s prispevki: 942,43 EUR/leto,
-skupaj fiksni in variabilni strošek: 1.226,62 EUR/leto,
-9,5 DDV: 116,529 EUR/leto,
-skupaj letni strošek z 9,5 % DDV: 1.343,15 EUR/leto ali 111,93 EUR/mesec.

Strošek ogrevanja glede na cenik s 1. 1. 2022 pa bi bil:
-letni fiksni strošek: 284,19 EUR/leto,
-letni variabilni strošek s prispevki: 381,84 EUR/leto,
-skupaj fiksni in variabilni strošek: 666,03 EUR/leto,
-22 % DDV: 146,53 EUR/leto,
-skupaj letni strošek z 22 % DDV: 812,56 EUR/leto ali 67,71 EUR/mesec.

Torej povprečni mesečni strošek ogrevanja takega stanovanja s prispevki in z DDV v letu 2023 (=1/12) bo znašal 111,93 EUR/mesec, v letu 2022 (glede na cenik s 1. 1. 2022) pa je znašal 67,71 EUR/leto (indeks povečanja je 165,3).
Ker pa gledamo kurilno sezono 2022/23 (do 31. 12. 2022 so namreč veljale nižje cene toplote), bo znašal sezonski strošek ogrevanja takega stanovanja z 9,5 % DDV okrog 1.135 EUR oziroma 94,58 EUR/mesec (indeks povečanja napram ceniku s 1. 1. 2022 je tako 139,7). Specifični strošek ogrevanja bo znašal približno 14,2 EUR/m2/sezono.

Primer 2:

V nadaljevanju je prikazan še primerjalni letni strošek ogrevanja stanovanja z vhodnimi podatki:
-kvadratura: 50 m2,
-obračunska moč: 3,58 kW,
-sezonska raba toplote: 4,5 MWh,
-specifična raba toplote: 90 kWh/m2/sez.

Strošek ogrevanja glede na datum objavljenih cenikov toplote:

Tabela primer 2

Ker imamo na Ravnah v večini enakomerne mesečne obremenitve (EMO), bo za tako stanovanje v letu 2023 znašal skupni letni strošek okrog 913 EUR, povprečni mesečni strošek pa okrog 76 EUR/mesec. Za leto 2023 je upoštevan 9,5 % DDV namesto 22 %, ker je bila s 1. 9. 2022 davčna stopnja znižana. Če pa gledamo kurilno sezono 2022/23 (spomnimo na ugodno cen zemeljskega plina do 31. 12. 2022), bo za tako stanovanje znašal skupni strošek z 9,5 % DDV okrog 752 EUR/sezono ali povprečno 62,66
EUR/mesec. Za odjemalce, ki nimajo zamejene cene ZP (industrijski in poslovni odjem), znaša cena toplote brez prispevkov in DDV 220,6994 EUR/MWh, z vključenimi prispevki in 9,5 % DDV pa 243,6264 EUR/MWh.

Cena, ki so jo v svojih objavah včeraj povzeli mediji je cena, ki jo na svoji spletni stran objavlja Agencijam za energetske trge. V letu 2019 je Agencija za energijo Petrol pozvala k oddaji nove vloge za izdajo Soglasja k izhodiščni ceni. Soglasje je bilo pridobljeno s 1. 1. 2020. Od takrat naprej je cena fiksnega dela nespremenjena. Skupno prijavljeni fiksni stroški tako znašajo:

Izračun fiksnega dela izhodiščne cene za distribucijski sistem – Sistem
daljinskega ogrevanja Ravne na Koroškem za leto t (2019):

Načrtovani fiksni upravičeni stroški (FSTRt) [EUR]: 823.280
Skupna obračunska moč po kategorijah cenika (vsota Pt) [MW]: 15,113
Fiksni del izhodiščne cene v (FCi) [EUR/MW/leto]: 54.474,59

Če bi na Agenciji za energijo za potrebe izračuna tarifne postavke na enoto uporabili dejansko priključno moč, bi bilo prijavljeno 33,5844 MW priključne moči, fiksni del cene pa bi v tem primeru znašal 24.513,5677 EUR/MW/leto. V kolikor v izračun tipičnega odjemalca v večstanovanjski stavbi (po metodologiji Agencije za energijo) vstavimo takšne podatke, dobimo izračun, kjer je izračunana povprečna cena na MWh bistveno nižja.
Lahko bi tudi interpretirali, da na sistemu Ravne na Koroškem tipični odjemalec v večstanovanjski stavbi, ki bi plačeval na letnem nivoju 7 kW priključne moči, ne obstaja, saj je povprečje okrog 3,15 kW. Iz tega razloga je cena, ki je bila objavljena v medijih, višja od dejansko obračunane cene daljinskega ogrevanja gospodinjskih odjemalcev na Ravnah.

Razmere na trgu energentov so danes povsem drugačne, kot so bile še pred nekaj leti, cene energenta ogrevanja, v našem primeru zemeljskega plina, pa so danes kljub padcu še vedno trikrat višje, kot so bile še pred dvema letoma. Po zdajšnjih predvidevanjih, glede na gibanje cen na trgu, bi lahko v prihodnje pričakovali nekoliko nižje vhodne cene.
Podražitve bomo obravnavali na prihajajoči seji občinskega sveta, kamor bodo pozvani tudi pristojni iz podjetja Petrol d. d., da jasno in transparentno pojasnijo gibanja cen, pričakovanja in morebitne možne ukrepe.