3,8 milijona evrov za komunalno infrastrukturo v Črni na Koroškem

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v imenu Ministrstva za okolje in prostor podpisal sklep o sofinanciranju izvajanja operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem« v okviru finančne perspektive 2014 – 2020, in sicer z upravičenko Občino Črna na Koroškem. Investicija, ki znaša 3,8 milijona evrov, je vključena v dogovor za razvoj Koroške razvojne regije, sofinanciranje projekta je predvideno iz evropskih sredstev.

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode, na območjih Spodnje Javorje, Pristava in Mušenik. Ministrstvo za okolje in prostor bo ureditev komunalnih voda v porečju Meže financiralo z evropskimi in slovenskimi sredstvi. Pretežni del naselja Črna na Koroškem je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na obstoječi čistilni napravi Črna, ki je bila zgrajena leta 1974, in je dotrajana. Naložba vključuje izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v dolžini 2, 6 km v aglomeraciji Podpeca in izgradnjo nove čistilne naprave Črna  v velikosti 3.200 populacijskih enot (PE). Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval slabo polovico, 1,6 milijona evrov. Na podlagi Odločitve o podpori znaša skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije 3.791.797,19 EUR, od tega predstavljajo skupni upravičeni stroški 2.469.311,18 EUR. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 1.977.811,51 EUR, od tega podpora Evropske unije namenja 80 odstotkov sredstev, iz državnega proračuna pa bo namenjenih preostalih 20 odstotkov.

Po zaključku projekta bo dosežena najmanj 98,2 odstotna priključitev na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Podpeca, s čimer se bodo posledično zmanjšale tudi emisije v vodi. Zagotovljeno bo čiščenje komunalne vode za 3200 PE. Na novi čistilni napravi bo zagotovljeno  tudi sprejemanje in čiščenje greznične gošče iz drugih aglomeracij  v občini. Gradnja se bo predvidoma zaključila prihodnje leto.